[1]
วงศ์ยศ น. . ., “ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 168–178, มิ.ย. 2020.