[1]
บุสบง ผ. . ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้ใช้บริการ ในจังหวัดพะเยา”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 179–191, มิ.ย. 2021.