[1]
กาญจนพายัพ ภ. . ., “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 192–201, มิ.ย. 2021.