ยโสธโร พ. . “การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาของประชาชน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 23, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, น. 100-8, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/249001.