สุขวณิช ผ. ., เปี่ยมเมตตา จ., และ โท้ประยูร ญ. “ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 1-11, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251521.