ปภสฺสโร (สพานทอง) พ. . “บ่อเกิดความรู้ในพุทธปรัชญา”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 63-72, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251646.