สุทธิพรโอภาส เ. . . “พัฒนาการของมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 21-32, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251648.