ปิยะธรรมวรากุล ส. . “เด็กปัญญาเลิศ”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 90-100, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251777.