ใจสอาด พ. . . “มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 33-43, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/251968.