โพธิสุวรรณ พ. ส. ., และ สีเจริญ ม. . “การจัดการความรู้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา และป้องกันการโจรกรรมรถยนต์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 101-8, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252052.