ทรัพย์รวงทอง ว., และ ทรัพย์รวงทอง ส. . “การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 44-52, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252191.