สาตราวุธ ร. “ความทุกข์จากมุมองของเขตแดนแห่งอัตถิภาวะในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 128-36, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252479.