ภาคสุวรรณ ศ. . “บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 137-45, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252691.