มณีโรจน์ ณ. “การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 146-67, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252722.