เตจา . ฐ. . ., และ ชิวปรีชา เ. . . “การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี”. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, ปี 26, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 213-21, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/252781.