วารสารปรัชญาปริทรรศน์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv <p>วารสารปรัชญาปริทรรศน์ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2538 จากนั้น ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กองบรรณาธิการของวารสารได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ ตั้งแต่กระบวนการรับบทความ การกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น การประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก จำนวน 3 ท่าน เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพของบทความให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย th-TH วารสารปรัชญาปริทรรศน์ 1513-6620 <p>บทความวิชาการและบทความวิจัย ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น</p> <p>สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์</p> สารจารบรรณาธิการ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/article/view/261508 รศ. ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน Copyright (c) 2022 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-29 2022-09-29 27 2