กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการพัฒนาข้าวอัตลักษณ์ลำาปางโดยการสร้างเสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร (ชาวนาอัจฉริยะ) ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล