[1]
จันทร์สนามว., หิรัญคำภ., หงษ์คำมีม. and สำราญรื่นอ. 2018. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ. Panyapiwat Journal. 10, 1 (Apr. 2018), 29-40.