[1]
เทพประสิทธิ์พ. and เจษฎาลักษณ์ว. 2018. ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Panyapiwat Journal. 10, 1 (Apr. 2018), 107-120.