[1]
ทับทิมจรูญ ณ. 2018. การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10, 1 (เม.ย. 2018), 261–278.