[1]
มหาสินไพศาลร.ด. 2018. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal. 10, 1 (Apr. 2018).