[1]
อินทร์ชัย จ. และ สรไกรกิติกูล ม. 2018. การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจครอบครัว. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10, 2 (ส.ค. 2018), 136–147.