[1]
มหาสินไพศาลท. 2019. แนวคิด Circular Economy เพื่อสังคมโลกที่ยั่งยืน. Panyapiwat Journal. 11, 1 (Apr. 2019).