[1]
อภิรุ่งเรืองสกุล ณ. และ เจษฎาลักษณ์ ว. 2019. อิทธิพลของทรัพยากรในงานและการยอมรับในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ผ่านความพยายามทุ่มเทของพนักงานฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 11, 1 (เม.ย. 2019), 169–182.