[1]
มนอยู่พะเนา เ. และ สุมิตสวรรค์ ว. 2019. แนวทางการพัฒนาความสุขในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 11, 1 (เม.ย. 2019), 262–272.