[1]
อินทรจันทร์ ป. และ ธีระธัญศิริกุล ฬ. 2019. ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 11, 1 (เม.ย. 2019), 289–303.