[1]
สงสระบุญร. 1. การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน. Panyapiwat Journal. 5, 2 (1), 16-29.