[1]
เผือกพิบูลย์ ฐ., มั่งคั่ง พ. และ เสกขุนทด ส. 2021. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 . วารสารปัญญาภิวัฒน์. 13, 3 (ธ.ค. 2021), 163–177.