[1]
เฉลิมทอง จ. และ เอี่ยมเสน ส. 2021. แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 13, 3 (ธ.ค. 2021), 333–347.