[1]
ทับทิมจรูญ ณ. 2014. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ื่อคนพิการ. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 6, 1 (พ.ย. 2014), 186–197.