[1]
ภานุภ์คนันท์ช., ณ ปทุมศ. and ลักษิตามาศป. 2015. การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่ตลาดอาเซียน. Panyapiwat Journal. 7, 2 (Aug. 2015), 26-38.