[1]
โตประเสริฐพงศ์น. 2015. ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย. Panyapiwat Journal. 7, 2 (Sep. 2015), 202-212.