[1]
พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ. 2016. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ. Panyapiwat Journal. 8, 1 (Apr. 2016), 79–90.