[1]
ปานยินดีจ., คงคล้ายจ. and เจษฎาลักษณ์ว. 2016. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. Panyapiwat Journal. 8, (Aug. 2016), 156-171.