[1]
อัตถากรส. 2016. การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี. Panyapiwat Journal. 8, 2 (Aug. 2016), 215-226.