[1]
ชัยวงค์ษา ห. and เพิ่มเพียร ธ. 2017. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน. Panyapiwat Journal. 9, 1 (Apr. 2017), 108–120.