[1]
กิตติเมธีกุลน., ตระกูลอินทร์ภ. and แสงชัยน. 2017. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 12-26.