[1]
ทิพยไกรศรส. and วรรณรัตส. 2017. ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 36-48.