[1]
เจียมธีระนาถ ว. and ดอนขวา ข. 2017. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 49–59.