[1]
ศรีบุรีรักษ์ภ., แย้มบรรจงเ., นาคะศิริศ. and โฉมตระการเ. 2017. ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 60-68.