[1]
สราญรมย์ด., สราญรมย์ก. and สราญรมย์อ. 2017. การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 244-253.