[1]
เฉลิมทอง จ. 2017. แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 267–279.