(1)
ทับทิมจรูญ ณ. การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0. PANYAPIWAT JOURNAL 2018, 10, 261-278.