(1)
อินทร์ชัย จ.; สรไกรกิติกูล ม. การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจครอบครัว. PANYAPIWAT JOURNAL 2018, 10, 136-147.