(1)
อภิรุ่งเรืองสกุล ณ.; เจษฎาลักษณ์ ว. อิทธิพลของทรัพยากรในงานและการยอมรับในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ผ่านความพยายามทุ่มเทของพนักงานฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก. PANYAPIWAT JOURNAL 2019, 11, 169-182.