(1)
มนอยู่พะเนา เ.; สุมิตสวรรค์ ว. แนวทางการพัฒนาความสุขในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน. PANYAPIWAT JOURNAL 2019, 11, 262-272.