(1)
อินทรจันทร์ ป.; ธีระธัญศิริกุล ฬ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. PANYAPIWAT JOURNAL 2019, 11, 289-303.