(1)
สงสระบุญร. การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน. PANYAPIWAT JOURNAL 1, 5, 16-29.