(1)
นัยพินิจ อ.; มณีเนตร ฐ.; พรหมสาขา ณ สกลนคร ธ.; เกริกสกุล ภ. การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์. PANYAPIWAT JOURNAL 2014, 5, 31-40.