(1)
เผือกพิบูลย์ ฐ.; มั่งคั่ง พ.; เสกขุนทด ส. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. PANYAPIWAT JOURNAL 2021, 13, 163-177.